ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปุณณกันต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2พ.ศ.2558
งบประมาณ : 8,410,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :