ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ปุณณาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 3,335,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :