ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ปุณณ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 2,200,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :