ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนิภาภรณ์ ใหญ่กระโทก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ