ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภาณุพงษ์ แก้วบุญเรือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ