ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธิภาการณ์ พรานเนื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวนิดา โพธิ์รัง
ครู คศ.1