ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธิภาการณ์ พรานเนื้อ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวนิดา โพธิ์รัง