ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดวงเดือน คงประโคน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประภาพรรณ ศรีนนท์
ครู คศ.3