ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดวงเดือน คงประโคน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประภาพรรณ ศรีนนท์